امداد خودرو با اعزام رایگان به تعمیرگاه – ۰۹۱۰۹۲۶۶۳۷۶

خدمات ما

امداد خورو با اعزام به تعمیرگاه

اعزام خورو به تعمیرگاه

در صورت نیاز به تعمیرات زمان بر و تخصصی خودرو شما را با حد اقل هزینه به تعمیرگاه منتقل می کنیم.

مکانیکی تخصصی

پس از تشخیص نقص فنی خودرو توسط تیم امداد خودرو، مطابق با شرایط نقص خورو، بخش زیادی از موارد امدادی در محل خودرو و در صورت آسیب جدی، مکانیکی کامل در تعمیرگاه انجام می گیرد.

امداد رسانی سریع

امداد رسانان ما در کمترین زمان خود را به شما می رسانند تا فرآیند امداد را آغاز کنند.

رضایت شما، افتخار ماست

رفع نقص خورو شما تخصص ماست!

در حداقل زمان، بهینه و به صرفه

خدمات تخصصی امداد خودرو

مقالات تخصصی فنی خودرو

آخرین مطالب ما را بخوانید!

اطلاعات و مقالات تخصصی فنی خودرو در امداد خودرو sos